Záväzné pravidlá súťaže Marco Loretti Giveaway

Úvod

Vstupom do súťaže Marco Loretti Giveaway sa predpokladá, že účastníci súhlasia s týmito záväznými pravidlami. Súťaž organizuje a spravuje spoločnosť NextLevel, d.o.o., Usnjarska cesta 18, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovinsko, vlastník ochrannej známky Marco Loretti. Všetci účastníci podliehajú dodržiavaniu týchto pravidiel.

Obdobie trvania súťaže

Súťaž sa koná od 14. júna 2024 od 00:00 do 14. júla 2024, 23:59 (SELČ), čo zodpovedá trvaniu turnaja UEFA Euro 2024.

Oprávnenosť

Účastník musí pre účasť v súťaži splniť tieto podmienky:

Sledovať účet Marco Loretti na Instagrame (@marcoloretti_com), zapojiť sa do denných príspevkov lajkovaním a komentovaním.

Použiť súťažný zľavový kód EURO24 na našej oficiálnej webovej stránke.

Súťaž je otvorená len pre osoby (fyzické osoby), ktoré sú v deň udelenia ceny plnoleté (t.j. staršie ako 18 rokov). Súťaž nie je určená pre zamestnancov organizátora ani ich najbližších rodinných príslušníkov (manžela/manželku, nemanželského partnera, rodičov, deti) ani iným osobám, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom priamo podieľajú na realizácii súťaže. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže len pod vlastným menom. Prihlásením sa do súťaže každý účastník berie na vedomie, že všetky poskytnuté osobné údaje sú jeho osobnými údajmi a že súhlasí s týmito záväznými podmienkami súťaže Marco Loretti Giveaway.

Na účely tejto súťaže a na splnenie účelu, na ktorý je súťaž organizovaná v súlade s týmito pravidlami, poskytne účastník organizátorovi nasledujúce informácie: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a daňové identifikačné číslo.

Vstupné postupy

Denný vstup:

Sledujte @marcoloretti_com na Instagrame.

Lajkujte a okomentujte denný príspevok na Instagrame, ktorý súvisí so zápasom Euro 2024 v daný deň.

Upozornenie: Pre každý zápasový deň Euro 2024 bude k dispozícii samostatný príspevok. Komentáre k príspevku sú platné iba pre daný deň a nepočítajú sa ako príspevky pre nasledujúce dni.

Týždenný vstup:

Zúčastnite sa týždennej súťaže pomocou kódu EURO24 pri pokladni na našej webovej stránke.

Účastníci sa môžu zapojiť do súťaže o dennú aj týždennú výhru súčasne.

Podrobnosti o výhre

Denná výhra: Jeden výherca dennej výhry získa slnečné okuliare z našej dostupnej kolekcie.

Týždenná výhra: Každý týždeň dostanú traja výhercovia po jednom kuse hodiniek z nášho výberu.

Výber a oznámenie výhercu

Víťazi dennej výhry: Výhercovia sú vyberaní náhodne z účastníkov, ktorí spĺňajú pokyny pre príspevok na Instagrame príslušného dňa.

Výhercovia denných cien sú vyberaní náhodne dva dni od zverejnenia príspevku, prostredníctvom ktorého sa účastníci prihlásili do súťaže, ako je popísané v sekcii „Vstupné postupy“. Každý denný príspevok je otvorený na účasť počas dvoch po sebe nasledujúcich dní, t. j. v deň uverejnenia príspevku a nasledujúci deň (od 00.00 hod. prvého dňa do 23.59 hod. druhého dňa (SELČ)). Príklad: v prípade príspevku uverejneného 13. júna 2024 sa s ním účastníci môžu zapojiť 13. a 14. júna a víťaz bude náhodne vybraný 15. júna 2024.

Víťazi týždennej výhry: Výhercovia sú vyberaní náhodne z tých, ktorí použili kód EURO24.

Výhercovia týždennej ceny sú vybraní náhodne v prvý deň nasledujúci po týždni, v ktorom sa zapojili do súťaže uskutočnením nákupu a použitím kódu EURO24, ako je popísané v časti „Vstupné postupy“. Oprávnené objednávky na jednotlivé týždne budú zohľadnené týmto spôsobom:

 • 1. týždeň (od 14. júna 2024 od 00.00 do 20. júna 2024 od 23.59 h (SELČ)): 3 výhercovia náhodne vybraní 21. júna 2024.

 • 2. týždeň (od 21. júna 2024 od 00.00 do 27. júna 2024 od 23.59 h (SELČ)): 3 výhercovia náhodne vybraní 28. júna 2024.

 • 3. týždeň (od 28. júna 2024 od 00.00 do 4. júla 2024 od 23.59 h (SELČ)): 3 výhercovia náhodne vybraní 5. júla 2024.

 • 4. týždeň (od 5. júla 2024 od 00.00 do 11. júla 2024 od 23.59 h (SELČ)): 3 výhercovia náhodne vybraní 12. júla 2024.

 • 5. týždeň (od 12. júla 2024 od 00.00 do 14. júla 2024 od 23.59 h (SELČ)): 3 výhercovia náhodne vybraní 15. júla 2024.

Oznámenie o výhre: Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom priamej správy alebo e-mailom a vyhlásení na našom profile na Instagrame @marcoloretti_com.

Prijatie ceny

Výhercovia musia súhlasiť s použitím svojho mena a fotografie v propagačných materiáloch. Ceny nie sú vymeniteľné, prenosné a nie sú ponúkané žiadne peňažné alternatívy. Ceny budú výhercom zaslané poštou alebo kuriérskou službou bez dodatočných nákladov na dopravu pre výhercov. Za týmto účelom musia výhercovia poskytnúť organizátorovi svoju doručovaciu adresu.

Organizátor si vyhradzuje právo cenu neudeliť, ak:

 1. výherca nesplní požiadavky na prevzatie ceny,
 2. existujú pochybnosti o totožnosti údajov,
 3. výherca neposkytne správne údaje,
 4. výherca neodpovie na e-mail, ktorý ho informuje o prijatí výhry, do 5 dní od prijatia takéhoto e-mailu,
 5. sa zistí, že účastník sa zúčastnil súťaže v rozpore s jej záväznými pravidlami,
 6. vo všetkých ostatných prípadoch, v ktorých udelenie ceny nie je možné alebo je protizákonné.


Všeobecné podmienky

Účasť znamená úplný súhlas s týmito podmienkami. Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať ktoréhokoľvek účastníka, u ktorého sa zistí, že porušuje tieto podmienky alebo sa zapája do podvodných aktivít, alebo ak sa zistí, že poskytol falošné či nesprávne osobné údaje, prípadne údaje inej osoby, alebo ak sa zistí, že účastník je maloletý či existuje podozrenie, že účastník akýmkoľvek spôsobom súťaž zneužil.

Ochrana údajov

Informácie o účastníkoch budú použité iba na správu darčekov a v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ku ktorým máte prístup pre ďalšie podrobnosti.

Zmeny záväzných podmienok

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek. Zmeny budú efektívne komunikované prostredníctvom webovej stránky organizátora a platforiem sociálnych sietí.

Obmedzenie zodpovednosti

Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za technické poruchy alebo oneskorenia, ktoré môžu brániť účasti na súťaži. Účasťou na súťaži účastníci zbavujú organizátora akejkoľvek zodpovednosti za straty alebo zranenia vzniknuté akýmkoľvek spôsobom počas súťaže alebo v dôsledku súťaže či ceny udelenej v rámci súťaže.

Daňová zodpovednosť

Každý výherca je zodpovedný za úhradu všetkých nákladov a výdavkov súvisiacich s cenou, ktoré nie sú konkrétne uvedené, vrátane daní z príjmu a iných výdavkov, ktoré by výhercovi mohli odôvodnene vzniknúť pri prijatí alebo použití ceny. Víťaz by sa mal vo veci výhry poradiť s daňovým odborníkom.

Otázky

V prípade otázok alebo ďalších informácií nás kontaktujte e-mailom na adrese [email protected].


Účasťou na súťaži Marco Loretti Giveaway beriete na vedomie a súhlasíte s týmito záväznými podmienkami.